STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN


  1. Behoudens andersluidende vermeldingen op de factuur zijn alle facturen contant betaalbaar te Pittem. Bij niet-betaling op de vastgestelde vervaldag begint van rechtswege een intrest te lopen van 1% per maand, en zulks zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is.
  2. Bij niet-betaling op de gestelde vervaldag is bovendien een schadeloosstelling van 15% op het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 49,58 € en een maximum van 2478,94 €. Deze schadeloosstelling is verschuldigd van rechtswege, zonder enige aanmaning noch ingebrekestelling.
  3. Gebeurlijke klachten betreffende een factuur dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend binnen acht dagen na factuurdatum.
  4. In geval van betwisting zijn uitsluitend en naargelang de bevoegdheid ratione materiae hetzij het vredegerecht van het kanton Tielt, hetzij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, hetzij de rechtbank van koophandel te Brugge bevoegd.

 

Bijkomende nota:

Alle prijzen vermeld op de website/ offerte en bestellingen zijn onder voorbehoud van onvoorziene prijsverhogingen/vertragingen.  Het is dan ook vanzelfsprekend dat we het recht behouden om deze aan te passen voor de definitieve bevestiging.