ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


  1.       Onze algemene voorwaarden zijn steeds toepasselijk op al onze contractuele verhoudingen met klanten en dit met uitdrukkelijke uitsluiting van elke andere bepaling waarmee wij ons niet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord hebben verklaard.  De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere bedingen of van de overeenkomst mee.

  2.       De beschikbaarheid van de goederen en of diensten worden enkel bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.  In geval van overschrijding van de vooropgestelde termijn bekomt de klant daaruit geen recht om de ontbinding van de overeenkomst dan wel enige schadevergoeding te vorderen.

  3.      Onze prijzen zijn steeds EXW, EX WORKS.   De koper is steeds verantwoordelijk voor het laden, het vervoer, de uit -en inklaring van de goederen.  De klant inspecteert bijgevolg de goederen vooraleer hij deze laadt in het voertuig.  Iedere  klacht of betwisting nopens de conformiteit of volledigheid moet ons onmiddellijk worden gemeld.  Alle transport -en verzekeringskosten, alsook de douanekosten vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper.

  4.       Wij behouden ons het recht voor om de prijzen aan te passen ingevolge tariefwijzigingen in de aan te kopen materialen en grondstoffen, in welk geval de prijs zoals vermeld op de factuur geldt.

  5.       De overeengekomen prijs wordt vermeerderd met de van toepassing zijnde Btw-tarief, alsook eventuele andere van toepassing zijnde bebat en of andere belastingen op het ogenblik van facturatie, ongeacht het geldende tarief op het ogenblik van de prijsofferte.

  6.       Indien de door ons voorgestelde materialen niet meer beschikbaar zijn, zullen wij een alternatief voorstellen aan de klant.  Deze klant heeft het recht om al dan niet op dit voorstel in te gaan.  Bij niet akkoord wordt de overeenkomst ontbonden zonder enige schadevergoeding.

  7.       Behoudens andersluidende vermeldingen op de factuur zijn alle facturen contant betaalbaar te Pittem. Bij niet-betaling op de vastgestelde vervaldag begint van rechtswege een intrest te lopen van 1% per maand, en zulks zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is.

  8.       Bij niet-betaling op de gestelde vervaldag is bovendien een schadeloosstelling van 15% op het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 49,58 € en een maximum van 2478,94 €. Deze schadeloosstelling is verschuldigd van rechtswege, zonder enige aanmaning noch ingebrekestelling.

  9.       Alle goederen die niet volledig betaald zijn, blijven in totaliteit onze volledige eigendom.  Ondanks dit eigendomsvoorbehoud gaat het risico onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst over op de klant.

  10.   De niet tijdige of niet volledige betaling door de kant geeft ons het recht om de verdere toelevering van goederen en/of diensten op te schorten.  De schade die hieruit voortvloeit kan niet ten laste van ons worden gelegd.

  11.   In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of rechtsbekwaamheid hebben wij het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden te beschouwen.

  12.   In geval van betwisting zijn uitsluitend en naargelang de bevoegdheid ratione materiae hetzij het vredegerecht van het kanton Tielt, hetzij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, hetzij de rechtbank van koophandel te Brugge bevoegd.